Psychosociale hulpverlening, coaching volwassenen

Heeft u weleens het gevoel dat de problemen of uitdagingen, die het leven u brengt, wel erg veel van uw kracht vragen? U zou wel wat hulp willen en graag met anderen hierover praten, maar u weet niet met wie? Tracio biedt de mogelijkheid om over uw problemen en uitdagingen in gesprek te gaan.

De coach gaat samen met u op zoek naar handvatten die mogelijk een oplossing kunnen bieden. Hij of zij helpt u ontdekken waar uw kracht ligt en welke mogelijkheden u hebt om deze problemen in de toekomst aan te pakken.

Voor welke zaken kunt u werken aan een oplossing bij Tracio?
U kunt voor allerlei soorten problemen of vragen terecht bij Tracio.

Enkele voorbeelden: U wilt graag persoonlijke of psychische problemen aanpakken
• eenzaamheid
• overspannenheid/spanningsklachten
• een somber of neerslachtig gevoel
• rouw en verwerking
• ervaring van seksueel misbruik

relaties en opvoeding verbeteren
• verstoorde relaties met mensen in uw omgeving
• huiselijk geweld
• echtscheiding
• vragen over de opvoeding van de kinderen

 organisaties (beter) benaderen
• problemen met instanties
• vragen over regelingen, voorzieningen en procedures

hulp bij het vinden en/of omgaan met arbeid en dagbesteding
• werkloosheid of arbeidsongeschiktheid
• problemen met werkgever, collega’s of het werk
• te hoge of te lage werkdruk, burn-out
• ontbreken van ontplooiingsmogelijkheden
• ontbreken van een zinvolle dagbesteding
 

Hoe gaat het in zijn werk?

Tracio werkt voor ieder. Iedereen kan zonder verwijsbrief bij Tracio terecht. De hulp / coaching is vertrouwelijk en wordt verleend door maatschappelijk werkers, coaches, psychologen die zijn opgeleid om mensen met problemen op weg te helpen. Al onze medewerkers zijn aangesloten bij één of meerdere beroepsverenigingen en beschikken over een AGB-code.
De coach gaat met u in gesprek en bekijkt samen met u hoe u het beste aan uw problemen of uitdagingen kunt werken. Hij of zij bemiddelt waar dit nodig is of verwijst u naar de juiste instantie.

Hoe lang de hulpverlening duurt, bepaalt de coach in overleg met u. Tracio werkt  met een dienstenboek die de medewerkers als richtlijn gebruiken bij de hulpverlening.

Zijn de gesprekken vertrouwelijk?

Coaches die werken via Tracio houden zich aan de beroepscode van het maatschappelijk werk. Zij respecteren uw privacy en zullen dus zorgvuldig met de van u verkregen informatie omgaan. In principe wordt er zonder uw toestemming geen informatie verstrekt aan derden.

Is er een dossier?

De hulpverlening wordt vastgelegd in een dossier. Als u wilt, kunt u uw dossier inzien. Het dossier wordt veilig opgeborgen. Twee jaar na het beëindigen van de hulpverlening wordt het dossier vernietigd.

Heeft u een klacht?

Wanneer u ontevreden bent over de verleende hulp, dan is het raadzaam om uw klacht eerst met de betreffende coach te bespreken. Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u een klacht indienen volgens de klachtenprocedure voor cliënten Tracio. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij uw coach.

Doelgroep

Zoals in de inleiding vermeld biedt Tracio hulp aan iedereen. In sommige fasen van het leven kunnen er specifieke problemen spelen.
- Jongeren
- Ouderen
Wilt u over een of meer van deze onderwerpen met een coach praten, neem dan contact op met ons.